Truck of the Year Poll Results:
Jeremy Rice's 1987 Mazda B2200 - 30%

Takashi Yashiki's 1996 Nissan Hardbody - 29%
Robby Hohlt's 2002 Chevy Blazer - 22%
Jamey Tiffany's 1988 Dodge D-50 - 12%
Atsushi Mori's 1996 Toyota Hilux - 3%
Gunner Bailey's 1997 Toyota Tacoma - 2%
Josh Rousseau's 1993 Toyota Pickup - 2%